2024-07-18 04:00 2024-07-18 04:00 Europe/Moscow No Памятная дата: 18 июля 1994 - Освящение молитвенной комнаты в хосписе №1 в Лахте Подробнее: https://globus.aquaviva.ruhttp://globus.aquaviva.ru/dates/osvyashchenie-molitvennoy-komnaty-v-khospise-1-v-lakhte