2024-09-21 04:00 2024-09-21 04:00 Europe/Moscow No Памятная дата: 21 сентября 2012 - Храм преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе возвращен Церкви Подробнее: https://globus.aquaviva.ruhttp://globus.aquaviva.ru/dates/khram-prepodobnogo-sergiya-radonezhskogo-v-tsarskom-sele-vozvrashchen-tserkvi