2025-06-02 04:00 2025-06-02 04:00 Europe/Moscow No Памятная дата: 2 июня 2016 - Епископ Митрофан заложил храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в посёлке Пудость Подробнее: https://globus.aquaviva.ruhttp://globus.aquaviva.ru/dates/episkop-mitrofan-zalozhil-khram-vvedeniya-vo-khram-presvyatoy-bogoroditsy-v-posyelke-pudost